/

Công trình

Nhà máy gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Cung cấp khí cho các đơn vị thi công một vài hạng mục lớn của Formosa Hà Tĩnh